Visie

Atheneum Brakel

Het Atheneum Brakel is een school die ernaar streeft het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs maximaal te realiseren. Daarbij willen we elke leerling de kansen bieden op een optimale ontwikkeling. Het Atheneum Brakel is een open school met een positief imago die een degelijke voorbereiding wil geven op het hoger onderwijs en op de instap in het beroepsleven.

Omdat wij onze leerlingen een stevige basis willen geven voor hun loopbaan en hun verdere leven, hechten wij groot belang aan een evenwichtige combinatie van kennisoverdracht en persoonlijkheidsvorming.

We willen dit doen in een geest van pluralisme, een sfeer van respect en met aandacht voor het talent en de inbreng van elke betrokkene. Maatschappelijk engagement stimuleren door middel van projecten rond cultuur, creativiteit, gezondheid… is voor ons essentieel.

Ons personeelsbeleid is het personeelsbeleid gericht op het aanwerven van gemotiveerde en vakbekwame mensen die liefst uit de streek afkomstig waardoor de betrokkenheid met de school behouden blijft. De professionaliteit van onze personeelsleden en ondersteunend personeel wordt continue verhoogd door gestuurde nascholingen.

Het Atheneum Brakel verenigt de drie onderwijsvormen ASO, BSO en TSO. Binnen de ASO- en TSO-richtingen beogen we maximale slaagkansen in het hoger onderwijs via hoog studiepeil en de ontwikkeling van de studiecompetenties. De resultaten van onze oud-leerlingen bewijzen dat we een sterke kwalitatieve uitstroom hebben.

Bij onze BSO-leerlingen besteden we meer aandacht aan vaardigheden, kennis en attitudes die zorgen voor een nauwe aansluiting bij de arbeidsmarkt.

Het streven naar kwaliteit kan natuurlijk niet zonder de nodige investeringen in didactisch materiaal, infrastructuur, internetlokalen, vernieuwd labo, openleercentrum, klaslokalen aangepast aan activerende werkvormen. De elektronische leeromgeving Smartschool maakt een vlotte communicatie mogelijk tussen ouders, leerlingen en leerkrachten.

Om kwalitatief onderwijs te kunnen aanbieden zijn duidelijke afspraken noodzakelijk. Daarom vormen orde, netheid en een respectvolle omgang centrale waarden in ons opvoedingsproject. Beleefdheid en stiptheid worden beschouwd als belangrijke opvoedende factoren. Op onze school worden de regels streng maar rechtvaardig toegepast. Spijbelen wordt strikt opgevolgd: elke ongewettigde afwezigheid leidt onmiddellijk tot nablijven de volgende dag. Ook herhaaldelijk te laat komen wordt gesanctioneerd. Bij aanhoudend regelovertredend gedrag kan een time-outprocedure opgestart worden of wordt een contract opgesteld tussen de opvoeders en de leerling.

In ons streven naar kwaliteit willen we onze werking evalueren en bijsturen via overlegmomenten: GOK, leerlingenbegeleiding, …

Als team streven we naar een school waar een familiale sfeer heerst en waar de leerkrachten dicht bij de leerlingen staan. De opvoeders, leerkrachten en directie zijn, weliswaar na afspraak, ook steeds beschikbaar voor de leerlingen. Samen zorgen we ervoor dat het Atheneum Brakel een plaats is waar elke leerling zich thuis kan voelen.